Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomazach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Łomazach oraz jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomazach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1) § 6:

  1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.
  2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi”, odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia;

2) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku, zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Łomazach nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.


Zarząd Banku Spółdzielczego
w Łomazach

Łomazy, 31 grudnia 2014 r.


Zasady ładu korporacyjnego
Schemat organizacyjny
Polityka informacyjna
Outsourcing
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej (stan na 31.12.2018r.)
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej (stan na 31.12.2017r.)
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej (stan na 31.12.2016r.)
Regulamin kontroli wewnętrznej
Strona główna

© BS Łomazy

Kod BIC (Swift): POLUPLPR